کارمندان خوراک خبرخوان خوراک اتم

پتروشیمی‌ها حق اخراج پرسنل رامشیری به‌علت بیماری ویروس کرونا در این شهر را ندارند پرسنل رامشیری شاغل در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تا زمانی که شرایط به حالت عادی برگردد باید به سر کار نروند و حقوقشان برقرار…