مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید کرد

رضا نکوئی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به اتفاق هیئت همراه از پروژه های زیرساختی، سرمایه گذاری و تاسیسات زیربنایی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران (ایپنا)، رضا نکوئی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به اتفاق هیئت همراه در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان حضور یافته و ضمن دیدار با دکتر علی اصغر علامه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از پروژه های زیرساختی، سرمایه گذاری و تاسیسات زیربنایی بازدید کردند.

این گروه از محل احداث پتروشیمی های سروش انرژی پایدار، لورچ، مپنا، پروژه های زیرساختی، تاسیسات آب شیرین کن، سایت شمالی و سایت جنوبی بازدید و از نزدیک پیشرفت پتروشیمی های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان را مورد بررسی قرار دادند.

https://ipna.news/166777کپی شد!