بازدید مدیرعامل پتروشیمی اصفهان از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

مهندس احمد هاشمی مدیرعامل پتروشیمی اصفهان به همراه هیئت همراه از پروژه های زیرساختی، سرمایه گذاری و تاسیسات زیربنایی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی‌ ایران ( ایپنا)، احمد هاشمی مدیرعامل پتروشیمی اصفهان به اتفاق هیئت همراه در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان حضور یافته و ضمن دیدار با دکتر علی اصغر علامه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از پروژه های زیرساختی، سرمایه گذاری و تاسیسات زیربنایی بازدید کردند.

محل احداث پتروشیمی اصفهان، پروژه های زیرساختی، تاسیسات آب شیرین کن، سایت شمالی و سایت جنوبی از جمله برنامه های بازدید این گروه بود.

https://ipna.news/166696کپی شد!