با رای دیوان عدالت اداری؛

حاکمیت شرکت ملی پتروشیمی در تعیین قیمت یوتیلیتی‌ها قطعی شد

دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تعیین قیمت یوتیلیتی‌ها را تایید کرد.

بدین ترتیب قیمتگذاری یوتیلیتی‌ها در حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی می‌ماند.

https://ipna.news/166449کپی شد!