بازدید کارشناسان انجمن نت ایران از پتروشیمی لردگان

کارشناسان و ارزیابان انجمن نت ایران سه شنبه و چهارشنبه از مجتمع پتروشیمی لردگان بازدید کردند.
https://ipna.news/166432کپی شد!