لزوم اتخاذ راهکارهای مناسب برای تحقق مسئولیت اجتماعی در صنعت پتروشیمی

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تعامل و همکاری میان هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی می تواند تاثیرگذاری بیشتری را در جوامع پیرامونی صنعت پتروشیمی به همراه داشته باشد.

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: تمامی هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی باید تعهد های خود را در مسیر تحقق مسئولیت اجتماعی با هماهنگی دبیبرخانه این شورا با جدیت مورد توجه قرار دهند و برنامه های تدوین شده از سوی هلدینگ ها و پتروشیمی ها  نیز باید هدفمند، هوشمند و با در نظر گرفتن شرایط مختلف مناطق باشد.

وی افزود: افزون برمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، نقش آفرینی منسجم سایر پتروشیمی ها که در دیگر مناطق کشور حضور دارند می تواند صنعت پتروشیمی ایران را در عمل به تحقق مسئولیت های اجتماعی خود با هدف ارائه خدمات به جوامع پیرامونی یاری بخشد.

شاهمیرزایی ادامه داد: توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات باید به بهبود و تقویت زیرساخت های مناطق منجر شود تا ارتباط میان صنعت و جامعه بیش از پیش تقویت شود.

تشکیل شورای راهبردی در دیگر مناطق کشور

مشاور اجتماعی مدیرعامل و رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز در این جلسه گفت: مسئولیت های اجتماعی صنعت پتروشیمی با تشکیل شورای راهبردی در منطقه مکران و نیز یک شورا برای دیگر مناطق ، به صورت منسجم تری به ذینفعان خدمات ارائه خواهد کرد و این دو شورا بزودی تشکیل می شود.

محسن عوضدخت افزود: نظام مند کردن و یکپارچگی مسئولیت های اجتماعی سبب می شود تا شاهد توسعه متوازن در سطح کشور باشیم و در این مسیر اطلاع رسانی اقدام های انجام شده و آگاهی بخشی منسجم می تواند بسیار اثر بخش باشد.

در این نشست بودجه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی برای سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد در جلسه آتی تصمیم گیری نهایی برای ارقام پیش بینی شده اتخاذ شود.

https://ipna.news/164659کپی شد!