انتشار صورت‌های مالی پتروشیمی خارک

پتروشیمی خارک صورت‌های مالی حسابرسی شده میاندوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ خود را منتشر نمود.

انتشار صورت‌های مالی پتروشیمی خارک

انتشار صورت‌های مالی پتروشیمی خارک

انتشار صورت‌های مالی پتروشیمی خارک

انتشار صورت‌های مالی پتروشیمی خارک

 

انتشار صورت‌های مالی پتروشیمی خارک

انتشار صورت‌های مالی پتروشیمی خارک

انتشار صورت‌های مالی پتروشیمی خارک

 

 

https://ipna.news/162860کپی شد!