آگهی فراخوان مناقصه عمومی پتروشیمی خارک

شرکت پتروشیمی خارک در نظر دارد عملیات کابل کشی و اجرای سیستم زمین و سیستم برقگیر پست برق اسکله واقع در جزیره خارک بر اساس مدارک فنی کار فرما و بازدید پیمانکار از محل انجام پروژه از طریق مناقصه عمومی به شرح ذیر به شرکت واجد شرایط واگذار نماید.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی پتروشیمی خارک

https://ipna.news/162711کپی شد!