چه محصولاتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

تالار پتروشیمی میزبان عرضه پلی‌اتیلن سبک فیلم، پلی‌اتیلن سنگین بادی، الکیل بنزن خطی و پلی‌استایرن انبساطی است.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)امروز _سه‌شنبه دهم آبان‌ماه ۱۴۰۱_ تالار پتروشیمی میزبان عرضه پلی‌اتیلن سبک فیلم LFI۲۱۱۹، پلی‌اتیلن سنگین بادی HBM۵۵۱۰، الکیل بنزن خطی و پلی‌استایرن انبساطی است.

در تالار صنعتی ورق گالوانیزه G، ورق رنگی، ورق سرد B و ورق قلع‌اندود عرضه می‌شود.

تالار حراج بازار نیز میزبان عرضه وکیوم باتوم است.

تاریخ عرضه نام کالا تالار واحد
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ وکیوم باتوم تالار حراج باز ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک فیلم LFI۲۱۱۹ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین بادی HBM۵۵۱۰ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک فیلم LFI۲۱۱۹ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ورق رنگی تالار صنعتی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ورق سرد B تالار صنعتی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین لوله CRP۱۰۰N تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین اکستروژن ۵۰۰۰S تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ PDA TAR تالار فرآورده‌های نفتی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ورق قلع اندود تالار صنعتی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ الکیل بنزن خطی تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ الکیل بنزن سنگین تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی استایرن انبساطی ۲۲۱HS تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی استایرن انبساطی ۳۲۱HS تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۰۳۰UA تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ مفتول آلومینیوم ۹.۵ تالار صنعتی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ وکیوم باتوم تالار حراج باز ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX۳ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰D تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین تزریقی HI۰۵۰۰ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰H تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ الکیل بنزن خطی تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ تالار پتروشیمی ۱۲۶۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ تالار پتروشیمی ۱۲۶۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ استایرن بوتادین رابر تیره ۱۷۱۲ تالار پتروشیمی ۱۲۶۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX۰۰ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۰TN۰۰ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۵ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۸۲۱ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG۷۸۱ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۵۰ – گرید طبیعی تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۱ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG۶۴۵ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG۶۴۵ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ ورق گالوانیزه G تالار صنعتی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شمش آلیاژ AS۹U۳ تالار صنعتی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF۵۵ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین بادی BL۳ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین فیلم EX۵ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B۰۲ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B۰۱ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین بادی BL۳ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۴B۰۴UV تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۰۴۰UV تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP۱۰۰B تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سنگین فیلم F۷۰۰۰ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰E۰۲ تالار پتروشیمی ۱۰۰۰ کیلوگرم
https://ipna.news/162564کپی شد!