چه محصولاتی در بورس کالا عرضه می‌شود؟

دوده صنعتی گرید، پلی‌استایرن مقاوم و معمولی و سولفات سدیم در تالار پتروشیمی و شمش روی و بیلت ۶۰۶۳- در تالار پتروشیمی عرضه می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران ( ایپنا )؛  امروز یکشنبه بیست‌وچهارم مهرماه ۱۴۰۱_ تالار فرآورده‌های نفتی میزبان محصولاتی چون قیر و لوب کات سنگین و سبک است.

تالار صنعتی میزبان عرضه محصولاتی چون شمش روی و بیلت ۶۰۶۳-۷ است.

دوده صنعتی گرید، پلی‌استایرن مقاوم و معمولی و سولفات سدیم در تالار پتروشیمی عرضه می‌شود.

در تالار سیمان امروز سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ و سیمان تیپ ۴۲۵-۱ عرضه می‌شود.

تاریخ عرضه نام کالا تالار عرضه کننده قیمت پایه نوع ارز واحد
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی استایرن مقاوم ۴۵۱۲ تالار پتروشیمی پتروشیمی محب بسپار ایده گستر ۳۹۰,۴۰۷ ریال ۱۳۷۵ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ اسید ترفتالیک تالار پتروشیمی پتروشیمی محب پلی استر خاوران ۳۹۰,۹۷۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان سپهر قیر و کارزین ۵,۹۶۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان سپهر قیر و کارزین ۶,۰۳۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۶۶۰ تالار پتروشیمی کربن ایران ۳۵۹,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۵۵۰ تالار پتروشیمی کربن ایران ۳۶۲,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۳۳۹ تالار پتروشیمی کربن ایران ۳۶۹,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۳۳۰ تالار پتروشیمی کربن ایران ۳۶۶,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۲۳۴ تالار پتروشیمی کربن ایران ۴۱۶,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۳۲۶ تالار پتروشیمی کربن ایران ۳۶۵,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۳۲۶ تالار پتروشیمی کربن ایران ۳۶۵,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۲۲۰ تالار پتروشیمی کربن ایران ۴۱۰,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی وینیل کلراید S۵۷ تالار پتروشیمی پتروشیمی آبادان ۲۲۵,۱۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی وینیل کلراید S۵۷ تالار پتروشیمی پتروشیمی آبادان ۲۲۵,۱۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی استایرن معمولی ۲۴N تالار پتروشیمی تولیدی پلاستیک ایسین ۳۴۰,۵۶۲ ریال ۱۱۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی استایرن مقاوم ۶۰۴۵ تالار پتروشیمی پترو پاک مشرق زمین ۳۹۰,۴۰۷ ریال ۱۳۷۵ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی استایرن معمولی ۱۰۲۸ تالار پتروشیمی پترو پاک مشرق زمین ۳۴۰,۵۶۲ ریال ۱۳۷۵ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی استایرن مقاوم ۷۰۵۵ تالار پتروشیمی پترو پاک مشرق زمین ۴۱۷,۷۳۶ ریال ۱۳۷۵ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان اردستان ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان اردستان ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان اردستان ۵,۳۷۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان تهران ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان تهران ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان جوین ۴,۰۰۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان زاوه تربت ۴,۵۶۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان زاوه تربت ۵,۶۰۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان زاوه تربت ۳,۴۹۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان هگمتان ۶,۴۰۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان هگمتان ۶,۹۸۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان هگمتان ۵,۴۲۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان کارون ۴,۲۹۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کارون ۵,۲۷۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان کاوان بوکان ۵,۲۷۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان هرمزگان ۶,۸۱۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان کیاسر ۵,۶۰۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کاوان بوکان ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان هرمزگان ۶,۵۰۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان کیاسر ۶,۰۴۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان کاوان بوکان ۴,۸۷۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کاوان بوکان ۶,۹۴۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز ۶,۸۰۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ لوب کات سبک تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران ۱۱۳,۵۵۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان جوین ۵,۶۰۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان پیوند گلستان ۵,۸۱۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان پیوند گلستان ۶,۵۵۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان گیلان سبز ۵,۶۰۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان توسعه ماهان کرمان ۶,۳۱۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان گیلان سبز ۵,۶۳۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان توسعه ماهان کرمان ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ایلام ۶,۱۱۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان ایلام ۴,۳۱۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان داراب ۶,۴۹۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان داراب ۷,۲۱۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان نهاوند ۵,۸۶۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ بیلت ۶۰۶۳-۸ تالار صنعتی آلومراد ۷۵۲,۱۳۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان نهاوند ۵,۸۹۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان صنایع سیمان نهاوند ۴,۸۵۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ مس کاتد تالار صنعتی ملی صنایع مس ایران ۲,۰۷۲,۲۰۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان لار سبزوار ۳,۵۶۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان لار سبزوار ۵,۲۳۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان سپاهان ۵,۳۳۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ اسلاک واکس سنگین ۴۰ تالار فرآورده‌های نفتی نفت بهران ۱۲۱,۵۰۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان سپاهان ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان سپاهان ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان سپاهان ۶,۳۱۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کردستان ۶,۵۸۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان کردستان ۵,۵۳۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان کردستان ۵,۴۲۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کردستان ۶,۶۷۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ قیر ۶۰۷۰ تالار فرآورده‌های نفتی پالایش قیر پارمیس دلیجان ۹۸,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان شرق ۴,۵۶۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان شرق ۵,۶۰۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان شرق ۴,۸۲۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان شرق ۳,۵۴۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان مند دشتی ۵,۱۲۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان مند دشتی ۶,۱۱۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان دشتستان ۵,۱۳۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ هیدروکسید آلومینیوم تالار صنعتی آلومینای ایران ۱۵۳,۰۱۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان آبیک ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان استهبان ۵,۹۱۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان آبیک ۷,۲۱۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان خاش ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خاش ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان استهبان ۶,۹۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان ساوه ۶,۷۴۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ساوه ۷,۲۱۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان سیمان ساوه ۵,۹۵۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ساوه ۶,۳۱۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۳۹۰,۴۰۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان خزر ۵,۱۳۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خزر ۵,۸۲۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان سیمان خزر ۵,۷۶۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۵,۲۱۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سولفات سدیم تالار پتروشیمی معدنی املاح ایران ۳۴,۳۷۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۶,۲۵۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۴,۹۰۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان غرب ۵,۸۳۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ آهن اسفنجی بریکت تالار صنعتی صبا فولاد خلیج فارس ۸۷,۴۳۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان فارس ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۳۴۰,۵۶۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان فارس ۷,۲۷۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۳۴۰,۵۶۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان نیزار قم ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان نیزار قم ۶,۵۹۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان بین‌المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان نیزار قم ۴,۹۹۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان فارس نو ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان بین‌المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه ۷,۲۸۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان کویر کاشان ۶,۵۹۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کویر کاشان ۷,۰۴۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان فارس نو ۷,۲۸۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۵۲۵-۱ تالار سیمان بین‌المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه ۷,۸۹۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۵۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان بین‌المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه ۸,۵۴۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان کویر کاشان ۶,۳۱۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی ۵,۸۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۵۲۵-۱ تالار سیمان سیمان فارس نو ۷,۸۲۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۵۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان فارس نو ۸,۰۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۶,۲۱۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی ۵,۲۲۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۶,۵۴۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۶,۸۲۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی ۴,۳۴۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانه سیمان آذر آبادگان خوی ۶,۴۹۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۵,۴۲۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۶,۲۰۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۵,۶۴۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان صنایع سیمان سامان غرب ۵,۴۲۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان کارخانجات سیمان صوفیان ۶,۴۰۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان شهرکرد ۶,۵۴۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان شهرکرد ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان شهرکرد ۵,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۴,۵۶۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ مس کم عیار ( سرباره G ) تالار صنعتی ملی صنایع مس ایران ۳,۶۲۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ مس کم عیار ( سرباره R) تالار صنعتی ملی صنایع مس ایران ۹,۴۲۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۵,۴۳۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ شمش روی ۹۹.۹۶ تالار صنعتی کالسیمین ۷۸۱,۸۰۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی استایرن معمولی ۱۱۶۰ تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۳۴۰,۵۶۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۳,۶۹۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی کالسیمین ۷۸۹,۸۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان آباده ۵,۴۷۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ شمش روی ۹۹.۹۸ تالار صنعتی کالسیمین ۷۹۷,۹۲۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان قاین ۴,۸۸۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان شاهرود ۵,۰۵۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ اسلاک واکس سنگین پترولاتوم تالار فرآورده‌های نفتی نفت ایرانول ۲۷۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان شاهرود ۶,۵۵۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ اسلاک واکس سبک ۲۰ تالار فرآورده‌های نفتی نفت ایرانول ۱۷۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی استایرن انبساطی ۴۲۲FC تالار پتروشیمی پتروشیمی تبریز ۳۵۱,۵۱۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان شرکت سیمان خوزستان ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان دشتستان ۶,۲۰۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان خوزستان ۵,۷۵۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ بیلت ۶۰۶۳-۷ تالار صنعتی صنایع نگین آلومینیوم گلپایگان ۷۵۴,۸۷۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان دورود ۵,۸۴۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان دورود ۶,۳۴۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان صنایع سیمان زابل ۵,۹۳۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان بجنورد ۴,۸۸۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان صنایع سیمان زابل ۶,۶۴۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان بجنورد ۶,۱۶۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان بین‌المللی ساروج بوشهر ۶,۸۰۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان عمران انارک ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان بجنورد ۵,۷۹۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان بین‌المللی ساروج بوشهر ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان بجنورد ۴,۴۵۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان عمران انارک ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان خمسه ۶,۶۵۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ تالار پتروشیمی پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۳۴۰,۵۶۲ ریال ۱۲۵۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان عمران انارک ۶,۳۱۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خمسه ۶,۲۸۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی ملی سرب و روی ایران ۷۸۹,۵۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان خمسه ۵,۴۲۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان تولیدی سیمان فیروزکوه ۶,۵۹۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان فراز فیروزکوه ۶,۷۷۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ شمش روی ۹۹.۹۸ تالار صنعتی ملی سرب و روی ایران ۷۹۷,۹۲۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان تولیدی سیمان فیروزکوه ۶,۷۷۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خمسه ۶,۳۷۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ بیلت ۶۰۶۳-۱۱ تالار صنعتی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب ۷۵۴,۸۷۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان باقران ۵,۴۳۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان فراز فیروزکوه ۶,۵۹۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان ارومیه ۵,۱۵۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان باقران ۴,۳۹۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ارومیه ۶,۲۰۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ اسلاک واکس سنگین ۱۶-۱۲ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پارس ۱۳۱,۴۹۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان ارومیه ۵,۲۱۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ارومیه ۶,۸۶۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان خاکستری نی ریز ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ بیلت ۶۰۶۱-۸ تالار صنعتی تولیدی پروفیل اراک ۷۶۱,۶۷۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان شرکت سیمان زنجان ۵,۵۸۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان شرکت سیمان زنجان ۵,۱۷۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان شرکت سیمان زنجان ۶,۰۸۱ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان شمال ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان خاکستری نی ریز ۶,۸۵۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان یاسوج ۶,۴۶۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان یاسوج ۶,۸۵۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان شمال ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ گوگرد گرانوله تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران ۲۳,۲۶۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان مازندران ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ لوب کات سنگین تالار فرآورده‌های نفتی پالایش نفت تهران ۱۱۰,۶۶۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان مازندران ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت تهران ۶۵,۶۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ بیلت ۶۰۶۱-۷ تالار صنعتی کیهان پروفیل آریا ۷۶۱,۶۷۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان اصفهان ۶,۳۱۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ بیلت ۶۰۶۳-۷ تالار صنعتی رهاورد آسان در اراک ۷۵۴,۸۷۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ قیر MC۲۵۰ تالار فرآورده‌های نفتی نگین فخر شیراز ۱۴۵,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان ممتازان کرمان ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان اصفهان ۶,۶۹۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان آرتا اردبیل ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان ممتازان کرمان ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان اصفهان ۶,۱۹۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان سیمان ممتازان کرمان ۵,۴۲۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ شمش روی ۹۹.۹۷ تالار صنعتی مجتمع ذوب و احیا روی قشم ۷۸۹,۸۶۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان گروه صنایع سیمان کرمان ۶,۸۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ نخ پلی استر ۱۶۰D۴۸FA تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۴۱۸,۴۲۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان گروه صنایع سیمان کرمان ۷,۲۴۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان قشم ۶,۶۸۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ نخ پلی استر ۱۶۰D۴۸FB تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۳۹۷,۵۰۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان قشم ۷,۲۸۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان سیمان نائین ۵,۸۵۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان سیمان نائین ۶,۲۹۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۳,۹۱۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۳,۹۳۸ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۴,۹۱۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FA تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۴۰۵,۸۳۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ قیر PG۶۴۲۲ تالار فرآورده‌های نفتی نفت پاسارگاد ۱۰۵,۰۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ نخ پلی استر ۲۵۰D۴۸FB تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۳۸۵,۵۴۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۴,۱۲۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۵۰ تالار سیمان کارخانجات سیمان لامرد ۵,۹۵۳ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲/ کیسه ۲۵ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۵,۳۳۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۲ تالار سیمان کارخانجات سیمان لامرد ۶,۲۷۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ نخ پلی استر ۵۰۰D۹۶FA تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۴۰۷,۷۲۹ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان مجتمع سیمان غرب آسیا ۴,۷۰۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ بیلت ۶۰۶۱-۸ تالار صنعتی گروه تولیدی ماهد آلومینیوم ۷۶۱,۶۷۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی پروپیلن نساجی HP۵۰۲N تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۲۸۲,۳۹۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت بندرعباس ۶۸,۹۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ پلی پروپیلن شیمیایی EP۲X۸۳CE تالار پتروشیمی پتروشیمی شازند ۳۰۶,۱۵۶ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ نخ پلی استر گرید D تالار پتروشیمی پتروشیمی شهید تندگویان ۲۱۱,۵۱۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تالار سیمان ساروج اصفهان ۵,۳۱۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان ساروج اصفهان ۶,۹۲۷ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۳۲۵-۱/ کیسه ۵۰ تالار سیمان ساروج اصفهان ۶,۳۱۲ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تالار سیمان ساروج اصفهان ۵,۴۲۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ بیلت ۶۰۶۳-۷ تالار صنعتی آلومینیوم ایران ۷۵۴,۸۷۵ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ وکیوم باتوم تالار حراج باز پالایش نفت آبادان ۶۵,۶۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۳۳۰ تالار پتروشیمی دوده صنعتیپ ارس ۳۶۶,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۳۳۹ تالار پتروشیمی دوده صنعتیپ ارس ۳۶۹,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۶۶۰ تالار پتروشیمی دوده صنعتیپ ارس ۳۵۹,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ آهن اسفنجی بریکت تالار صنعتی پارس پولاد یاران ۸۷,۴۳۴ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۶۶۰ تالار پتروشیمی دوده صنعتیپ ارس ۳۵۹,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۵۵۰ تالار پتروشیمی دوده صنعتیپ ارس ۳۶۲,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ دوده صنعتی گرید N۵۵۰ تالار پتروشیمی دوده صنعتیپ ارس ۳۶۲,۵۰۰ ریال ۱۰۰۰ کیلوگرم

 

کد خبر
https://ipna.news/162372کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *