عملکرد شگویا در بهار و تابستان چگونه بود؟

پتروشیمی تندگویان در بهار و تابستان با درآمد حدود ۵۵۰۰ میلیارد تومانی پشت سر گذاشته است.

 

پتروشیمی تندگویان بهار ۱۴۰۱ را با افزایش ۳۳ درصدی درآمد نسبت به بهار پارسال پشت سر گذاشته است. شگویا در تابستان نسبت به بهار امسال کاهش ۲ درصدی و نسبت به تابستان پارسال افزایش ۴۸ درصدی داشته است.

https://ipna.news/162327کپی شد!