فیلم حجم فِلِر NGL 600 پتروشیمی مارون پیش و پس از اورهال و نصب سیستم پایلوت

 

کاهش حجم فِلِر NGL 600 پتروشیمی پس از اورهال و نصب سیستم پایلوت

 

https://ipna.news/162135کپی شد!