برگزاری جلسه هماهنگی سر ممیزان داخلی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

اولین جلسه هماهنگی ممیزی داخلی (سه شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۱) با حضور سرممیزان در واحد تضمین کیفیت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران، در این جلسه، محمدرضا شاهپوری رئیس واحد تضمین کیفیت این سازمان، با ارائه تصویری کلی از ISO۹۰۰۱-ISO۱۴۰۰۱-ISO۴۵۰۰۱-ISO۳۱۰۰۰-ISO۵۰۰۰۱ ، و روش اجرایی و دستور العمل ها، بر اهمیت موضوع ممیزی داخلی سازمان تاکید نمود.

وی افزود: سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در راستای پیاده سازی و استقرار استانداردهای مدیریتی، اقدام به تدوین خط مشی ها و اهداف سازمانی و فرآیندی نموده و ممیزی داخلی نیز ابزار مناسبی برای حصول اطمینان مدیران از اجرای صحیح کارها و حرکت مطابق برنامه و اهداف است و از این طریق مدیران و روسای سازمان نیز می توانند با گزارشات ممیزی داخلی، عملکرد واحدهای زیر مجموعه خود را بررسی و تحلیل نمایند.

ایشان در جمع بندی مطالب ارائه شده، تعیین انطباق یا عدم‌ انطباق سیستم مدیریت را با استاندارد و معیارهای مورد نظر تاکید نمودند.

در پایان این جلسه، مقرر گردید با توجه به لزوم انجام ممیزی داخلی سازمان در مدت زمان تعیین شده، سر ممیزان آخرین هماهنگی های لازم را با گروه های خود انجام دهند.

https://ipna.news/162028کپی شد!