تحویل دهی کاتالیست های متاناسیون پتروشیمی هنگام

 کل کاتالیست های متاناسیون مورد نیاز شرکت پتروشیمی هنگام به میزان ۴۵ تن به این مجتمع تحویل دهی گردید و پس از آماده سازی مجتمع جهت راه اندازی، در راکتور مربوطه بارگذاری خواهد شد.

 

۴۵ تن کاتالیست های متاناسیون مورد نیاز مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک هنگام که در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (فاز ۲ طرح‌های پتروشیمی) واقع شده و آخرین مراحل ساخت، نصب و راه اندازی آن در حال اجراست، و قرارداد تولید و تحویل دهی آن در سال ۱۴۰۰ منعقد شده بود، با نظارت شرکت پیدک به عنوان پیمانکار اجرایی طرح، تولید و به مجتمع هنگام تحویل دهی گردید.

https://ipna.news/161850کپی شد!