سایه‌روشن سودسازی در پتروشیمی زاگرس

  با انتشار گزارش‌ها و صورت‌های مالی مرتبط با عملکرد سال مالی ۱۴۰۰ پتروشیمی زاگرس (حسابرسی نشده)، مشخص شد که در بازه زمانی مذکور نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹، درآمدها و هزینه‌های عملیاتی شرکت به ترتیب با افزایش ۳۴ و ۱۱۶درصدی همراه بوده است. با توجه به این موارد و سایر موارد موجود در صورت‌های مالی مرتبط با عملکرد پتروشیمی زاگرس (حسابرسی نشده)، مشخص شد که سود خالص شرکت در بازه زمانی مورد گزارش نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ با کاهشی ۴۷ درصدی همراه بوده است.

کاهش ۱۵ درصدی تولید

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛پتروشیمی زاگرس در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹، به میزان ۹ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۷۹۱ تن از محصولات خود را تولید کرد که شامل ۶ میلیون و ۳۸۰ هزار تن بخار و ۳ میلیون و ۱۵ هزار تن متانول بود. حجم تولیدات این شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ درصد کاهش روبه‌رو و به ۷ میلیون و ۹۸۸ هزار و ۳۴۸ تن رسید. تولیدات شرکت در این بازه زمانی شامل ۵ میلیون و ۴۷۴ تن بخار و ۲ میلیون و ۵۱۴ هزار تن متانول بود. همچنین باید اشاره کرد پتروشیمی زاگرس پیش‌بینی کرده است که در سال مالی جاری به میزان ۹ میلیون و ۸۰۴ هزار تن از محصولات خود را تولید می‌کند.

افزایش دو برابری درآمد‌های فروش داخلی

پتروشیمی زاگرس در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹ به میزان یک میلیون و ۴۲۵ هزار تن از محصولات خود را در بازار‌های داخلی به فروش رساند و از این محل درآمدی ۷ هزار و ۸۸ میلیارد ریالی کسب کرد. در بازه مشابه سال ۱۴۰۰، حجم فروش داخلی شرکت با ۱۶ درصد کاهش همراه بود اما به لطف افزایش نرخ فروش محصولات، درآمد‌های حاصل از فروش داخلی با افزایشی ۱۰۴ درصدی همراه و به میزان ۱۴ هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال بود.

حجم فروش صادراتی پتروشیمی زاگرس در سال مالی ۱۳۹۹ به میزان ۲ میلیون و ۸۴۷ هزار تن بود که این میزان فروش درآمدی ۱۳۶ هزار و ۱۴۶ میلیارد ریالی را برای شرکت به همراه داشت. در بازه ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰، حجم فروش صادراتی شرکت با کاهشی ۲۱ درصدی همراه و به میزان ۲ میلیون و ۲۴۳ هزار تن بود. درآمد‌های حاصل از فروش صادراتی شرکت در بازه زمانی مورد گزارش به میزان ۱۷۸ هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ افزایشی ۳۰ درصدی داشته است.  بازار‌های صادراتی شرکت در سال گذشته کشورهای چین (۹۳ درصد)، هند (۶ درصد) و ترکیه (۱ درصد) بوده است.

برآورد پتروشیمی زاگرس در مورد سال جاری یک میلیون و ۶۵۵ هزار تن فروش داخلی و ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن فروش صادراتی است. همچنین شرکت برآورد کرده است که در سال جاری از محل فروش داخلی ۱۷ هزار و ۳۸۰ میلیون ریال و از محل فروش صادراتی ۲۴۵ هزار میلیارد ریال درآمد کسب خواهد کرد.

افزایش قابل توجه هزینه‌های عملیاتی

با توجه به موارد ذکر شده در مورد درآمد‌های حاصل از فروش داخلی و خارجی پتروشیمی زاگرس، باید اشاره کرد که درآمد‌های عملیاتی شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ به میزان ۱۹۲ هزار و ۶۲۸ میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ افزایشی ۳۴ درصدی به همراه داشت. با توجه به اینکه مجموع فروش داخلی و خارجی شرکت در بازه زمانی مورد گزارش به میزان ۵/ ۱۹درصد نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ کاهش داشته  است،  دلیل اصلی افزایش در درآمد‌های عملیاتی را می‌توان افزایش نرخ محصولات شرکت به ویژه افـزایش نـرخ جهـانی متانول و همچنین افزایش نرخ تبدیل ارز نسبت به سال ۱۳۹۹ بیان کرد.

بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی پتروشیمی زاگرس در سال مالی ۱۴۰۰ به میزان ۱۳۲ هزار و ۲۲۴ میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ افزایشی ۱۱۶ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش در بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی عمدتا به دلیل افزایش شدید متوسط نرخ گاز خوراک به میزان ١٨٩ درصد در ماه‌های آبان، آذر و دی و همچنین افـزایش شـدید سرویس‌های جانبی نسبت به سال ۱۳۹۹ بوده است.

کاهش ۵۳ درصدی سود عملیاتی

هزینه‌‌هاى فروش، ادارى و عمومى پتروشیمی زاگرس در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال بود که نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ بهبودی ۳ درصدی داشته است. شرکت در این مورد بیان کرده است که بـا توجـه بـه افزایش نرخ هزینه حمل محصول صادراتی نسبت به سال قبل و به‌دلیل کاهش تولید و فروش به‌واسطه قطعی گاز خوراک در سـال ١۴٠٠ هزینه‌های مذکور کاهش یافته است.

در مورد سایر درآمد‌ها و هزینه‌های مرتبط با عملیات پتروشیمی زاگرس باید بیان کرد که شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ به میزان ۹ هزار و ۸۳۷ میلیارد ریال از محل سود حاصل از تسعیر ارز درآمد کسب کرده بود  در حالی که در سال ۱۴۰۰ این شرکت تنها ۲۸ میلیارد ریال از این محل درآمد کسب کرد که این موضوع باعث کاهش حدود ۱۰۰درصدی سایر درآمد‌های عملیاتی شرکت در بازه زمانی مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ بوده است. همچنین باید اشاره کرد سایر هزینه‌های عملیاتی شرکت در بازه زمانی مورد گزارش با افزایشی ۱۰۰ درصدی نسبت به سال مالی ۱۳۹۹ به میزان ۷۱۷ میلیارد ریال بود.  با توجه به افزایش  ۱۱۶ درصدی بهای تمام‌شده درآمد‌های عملیاتی و کاهش ۱۰۰ درصدی سایر درآمد‌های عملیاتی، سود عملیاتی پتروشیمی زاگرس با کاهشی ۵۳ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹‌، به میزان ۲۶ هزار و ۸۷۹ میلیارد ریال بود.

افزایش ۲۳۲ درصدی درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰‌، پتروشیمی زاگرس از محل سرمایه‌گذاری‌های خود به میزان ۳ هزار و ۶۸۴ میلیارد ریال درآمد کسب کرد که شامل ۲ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال سود سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و ۸۸۶ میلیارد ریال سود اوراق و سهام بوده است و با توجه به اینکه در سال مالی ۱۳۹۹ شرکت از محل سرمایه‌گذاری‌های خود به میزان یک هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال درآمد کسب کرده بود باید بیان کرد که درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌های شرکت در بازه زمانی مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ افزایشی ۲۳۲ درصدی داشته است.

با توجه به موارد ذکر شده در این گزارش (همچنین در نظر گرفتن ۱۵۳ میلیارد ریال سایر هزینه‌های متفرقه غیر‌مرتبط با عملیات شرکت)  باید بیان کرد سود خالص پتروشیمی زاگرس در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ کاهشی ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش حاشیه سود

در سال مالی ۱۴۰۰، نسبت سود خالص به فروش در مقایسه با سال مالی ۱۳۹۹ با کاهش همراه بود که این موضوع نشان‌دهنده کاهش سودده بودن فعالیت شرکت است. دلیل این موضوع را می‌توان در افزایش  قیمت تمام‌شده محصولات به‌دلیل افزایش شدید نرخ گاز خوراک و همچنین سرویس‌های جانبی یافت. همچنین باید اشاره کرد نسبت بدهی‌های شرکت در بازه زمانی مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۹ با افزایش همراه بوده و از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. دلیل این موضوع افزایش ۱۹۲ درصدی بدهی‌های شرکت در سال ۱۴۰۰ بوده است.

معرفی شرکت

پتروشیمی زاگرس در اسفند سال ۷۷  به عنوان یک شرکت سهامی عام با نام شرکت کالاآوران پتروشیمی تاسیس  شد و پس از آن در خرداد سال ۷۹ طبق صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌‌العاده، نام این شرکت از کالاآوران پتروشیمی به پتروشیمی زاگرس تغییر پیدا کرد.  این شرکت در سال ۹۰ در بورس اوراق بهادار با نماد زاگرس پذیرفته شد. موضوع فعالیت این شرکت احداث، راه‌اندازی، بهره‌برداری کارخانه‌های صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های فرعی و مشتقات ذی‌ربط آنها و همچنین کلیه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، بازرگانی و مهندسی است که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم مربوط به عملیات مذکور است. طبق آمار موجود در حال حاضر شرکت پتروشیمی زاگرس ۷/ ۲۴درصد از کل ظرفیت اسمی متانول ایران و قریب به ۶/ ۳۴درصد تولید و مصرف متانول ایران و ۸/ ۶درصد تجارت جهانی متانول را در اختیار دارد و در بین شرکت‌های فعال در این صنعت درکشور در رده اول قرار دارد.

از فرصت‌های پیش روی این شرکت می‌توان به دسترسی به خوراک فراوان، دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی (سهولت صادرات، کاهش هزینه‌های حمل و نقل)، هزینه‌های مناسب نیروی انسانی و موقعیت جغرافیایی ممتاز ایران اشاره کرد و از مواردی که عملیات و سودآوری شرکت را تهدید می‌کند می‌توان به محدودیت‌های ایجاد شده ناشی از تحریم (مشکل مربوط به انتقال وجوه ارزی، محدودیت‌های بین‌المللی موجود در خصوص حمل و صادرات محصولات، مشکلات مربوط به محدودیت‌های ایجاد شده در بازارهای هدف و …)، عدم چشم‌انداز روشن از قیمت گاز خوراک، عدم رشد صنایع پایین‌دستی متانول در کشور و … اشاره کرد.

در بدو تاسیس، سرمایه این شرکت به میزان ۳ میلیون ریال بود که طی چند مرحله افزایش سرمایه از محل مطالبات حل شده و آورده نقدی، سرمایه این شرکت در سال ۸۶ به میزان ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته که تا به امروز سرمایه این شرکت در همین میزان باقی مانده است. طبق اطلاعات منتشرشده در سایت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان با حدود ۳۴ درصد، گروه پتروشیمی تابان فردا با ۱۶/ ۱۹درصد، گروه صنعتی شیمی پوشینه با ۷۸/ ۱۷درصد و شرکت صادرفر با ۲۰/ ۱۶درصد از سهامداران عمده این شرکت هستند.

https://ipna.news/160981کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • علی شرکت افزایش هزینه هادیر اعلام کرد که باعث زبان سهم داران شد