بررسی چالش های پیش روی مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

پیام برزگر مدیرعامل جدید منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندرماهشهر چالش های متفاوتی پیش روی خود در حوزه های مختلف تجربه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، انتصاب مدیرانی از بدنه مدیران جوان و بومی به منظور عدم تکرار نامه نگاری های مشکوک سال های گذشته علیه جوانان بومی شهرستان به مدیران بالادستی بسیار حائز اهمیت است.

انتصابات اگر از میان مدیران‌توانمند بومی صورت گیرد، رضایت نسبی مردم را در پی خواهد داشت، مردمی که در این زمان بیش از گذشته گلایه های متعددی از صنایع پتروشیمی دارند.

اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی که زیر مجموعه این سازمان است، با شفافیت می تواند با عملکرد مثبت به منظور کاهش چالش های بیکاری که نتیجه آن مشکلات امنیتی نیز شده است، موثر واقع شود.

افزایش تعامل بین صنایع پتروشیمی و ادارات شهرستان بندرماهشهر و تاثیر مستقیم بر امورات مردمی که زندگی آن ها چه مستقیم و چه غیرمستقیم در گرو صنایع قرار دارد می تواند رضایت عمومی را در پی داشته باشد.

قدمت و تاریخ بندرماهشهر در کنار صنایع عظیم پتروشیمی به مرور به دست فراموشی سپرده شده است و مدیریت سازمان منطقه ویژه در خصوص احیای آداب، رسوم و فرهنگ این دیار باستانی احتمام ویژه ای داشته باشد.

ایجاد حوادث گوناگون امنیتی در سال های اخیر جدای از حوادث حوزه صنعت که طبیعیت این حوزه است باید با مدیریت صحیح با ایجاد کمترین چالش های ممکن رفع تا صنعت ارزش آفرین پتروشیمی خصوصا در هاب پتروشیمی ایران بتواند نام بلند این صنعت را در داخل و خارج از کشور به خوبی نمایان کند.

تلاش در جهت کاهش آلودگی های صنعت پتروشیمی که یکی‌از معضلات جدی در حوزه محیط زیستی شهرستان بندرماهشهر است باید به صورت ویژه پیگیری تا رسیدن به نتایج مطلوب حاصل شود.

کمک به شروع پروژه های صنعتی بزرگ و جدید در منطقه ویژه که در حال حاضر امیدی در دل جوانان بومی‌منطقه از بابت اشتغال ایجاد کرده است. پروژه هایی که نیاز به حمایت های مدیران ارشد منطقه جهت رفع موانع دارند تا بتوان به شعار تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین جامه عمل پوشاند.

مدیریت جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندرماهشهر می تواند با مدیریت صحیح باعث ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات صنایع پتروشیمی، افزایش رفاه اجتماعی و کاهش دغدغه های عمومی را داشته باشد.