بازنشستگی اجباری و بدون حقوق در پتروشیمی فارابی

۳۰ نفر از کارکنان پتروشیمی فارابی بدون طی تشریفات قانونی بازنشست شدند و حقوق بازنشستگی نیز دریافت نمی کنند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، تعداد ۳۰ نفر از کارکنان پتروشیمی فارابی که در واحدهای بهره برداری، تعمیرات، حراست و سایر واحدها اشتغال داشتند بدون تشریفات قانونی و اداری بازنشست شدند.

تمام این ۳۰ نفر با توجه به قانون مشاغل سخت و زیان آور بازنشست شدند اما هیچگونه پیگیری و نامه نگاری اداری برای پس از بازنشستگی و دریافت حقوقشان انجام نشده است.

بیش از ۷ ماه از بازنشستگی این کارکنان می گذرد اما هیچگونه حقوقی از بابت بازنشستگی دریافت نکرده و سازمان‌تامین اجتماعی اهمال کاری پتروشیمی فاربی در انجام امور اداری لازم را دلیل تاخیر در پرداخت حقوق این کارکنان می داند.

https://ipna.news/157728کپی شد!