وابستگی ما به خلیج فارس، وابستگی به یک نام نیست؛ وابستگی و علقه به یک هویت تاریخی و جغرافیایی و میراثی ملی است؛میراثی جاودانه. ‌

🔸روز ملی خلیج فارس گرامی باد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.