آگهی مناقصه عمومی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران (ایپنا)؛ فراخوان مناقصه طراحی، تهیه نصب و نوسازی تله بخارهای معیوب جهت کاهش تولید پساب و جلوگیری از اتلاف منابع پتروشیمی شهید تندگویان، برای‌دریافت اسناد مناقصه به امور حقوقی و پیمانها شرکت پتروشیمی شهید تندگویان مراجعه نمایید.