بی توجهی هلدینگ خلیج فارس نسبت به نیروهای مدت معین این شرکت ادامه دارد

نیروهای قرارداد مدت معین زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس نسبت به عدم اجرای قوانین مصوبی که سال هاست اجرا نشده اعتراض دارند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، کارکنان قرارداد مدت معین پس از سال ها پیگیری به جواب قانع کننده ای از سوی مدیران هلدینگ خلیج فارس در خصوص خواسته به حق خود نرسیده اند.

این نیروها که در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ به صورت قرارداد مدت معین جذب شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی شدند پس از گذشت بیش از ۱۰ سال قوانین مصوب افزایش حقوق برای آن ها اعمال نشده است.

از آنجایی ‌که هلدینگ خلیج فارس در زمان خرید سهام پتروشیمی های شرکت ملی صنایع پتروشیمی متعهد می شود تمام مصوبات فعلی و آتی این شرکت را اجرا کند، پس ملزم به اجرای پرداخت فوق العاده مخصوص تا ۵۰ درصد حقوق پایه و فوق العاده های محل خدمت طبق مصوبه ۱۴۰۳ و ۱۶۶۲ شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد.

نمایندگان بیش از ۶۰۰ نیروی قراداد مدت معین در جلسات متعدد با مدیران هلدینگ خلیج فارس بخصوص ابوالفصل عزیزی مدیر منابع انسانی هلدینگ خلیج فارس و بیان درخواست با عدم پاسخگویی و ارجاع به شرکت ملی صنایع پتروشیمی روبرو می شوند.

هلدینگ خلیج فارس موظف به اجرای قانون و احقاق حقوق ۶۰۰ نفر از کارکنان ناراضی این شرکت می باشد.