یکی از نشانه های مدیران ضعیف, ترید است, تصمیمات قاطع بگیرید .