پرداخت خسارت “وپترو” به تاخیر افتاد

خسارت شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاخیر مواجه شد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از خسارت تاخیر تادیه دادرسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، مطالبه اصل و جرائم تاخیر بدهی مربوط به پرونده شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مبلغ ۳.۲۵۰.۰۷۳.۹۱۵.۱۷۰ ریال بااعتراض شرکت، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شد که طبق نظریه کارشناسی (پیوست) اصل و جرائم تاخیر بدهی را به مبلغ ۱.۶۹۱.۹۵۴.۰۵۱.۶۱۶ ریال اعلام کرده است.

لازم به ذکر است، مانده بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ذخیره هزینه‌های پرداختنی بابت پرونده مزبور جمعا به میلغ ۱.۳۹۰.۸۳۹.۱۵۹.۲۰۹ ریال است.

https://ipna.news/152876کپی شد!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.