پایان موفقیت آمیز اورهال در شرکت پتروشیمی پارس

به گزارش خبرگزاری ایپنا عملیات اورهال در شرکت پتروشیمی پارس به موافقیت به پایان رسید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.