آنالیز مواد‌ ۱-۱-Benzene LL 22403 پتروشیمی بو علی سینا

اطلاعات کلی

نام گرید ۱-۱-Benzene
تولیدکننده پتروشیمی بو علی سینا
دسته‌ها مواد شیمیایی، هیدروکربن آروماتیک، بنزن


خواص
فیزیکی

نام مقدار واحد شرایط استاندارد
Acid Wash Color ۱ Maximum Value ASTM D848
Bromine Index ۱۰ mg/100gr Maximum Value ASTM D1744
Color ۱۰  APHA Maximum Value ASTM D1209
Distillation Range ۲ Maximum Value ASTM D850
Methylcyclohexane  ۰.۰۲ WT.% Maximum Value ASTM D4492
Non-Aromatics  ۰.۰۸ WT.% Maximum Value ASTM D4492
Purity ۹۹.۹ WT.% Minimum Value ASTM D4492
Solidification Point ۶ ASTM D852
Specific Gravity ۰.۸۸۲ – ۰.۸۸۶ ASTM D3505
Thiophene ۱ ppm Maximum Value ASTM D1685
Toluene ۰.۰۲ WT.% Maximum Value ASTM D4492
Total Chlorine ۱ ppm Maximum Value ASTM D4929
Total Nitrogen ۱ ppm ASTM D4629
Total Sulphur ۱ ppm ASTM D4045

 

https://ipna.news/152540کپی شد!