فیلم: افشاگری شهروند بندرماهشهری از پشت پرده تعطیلی پتروشیمی فارابی در حضور رئیس مجلس

افشاگری شهروند بندرماهشهری از پشت پرده تعطیلی پتروشیمی فارابی در حضور رئیس مجلس
https://ipna.news/152518کپی شد!