آگهی مناقصه عمومی صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس

آگهی مناقصه عمومی جهت تامین، نصب و راه‌اندازی سرور‌ها و ذخیره‌ساز مرکز داده

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)،شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در نظر دارد مناقصه عمومی جهت تامین، نصب و راه‌اندازی سرور‌ها و ذخیره‌ساز مرکز داده شرکت را به شرح اسناد و مدارک مناقصه، به اشخاص حقوقی واجد شرایط و صلاحیت در این زمینه واگذار نماید؛ لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از تاریخ انتشارآگهی مناقصه چاپ اول جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس مندرج در بند ۶ مراجعه نمایند.

۱. موضوع مناقصه: تامین، نصب و راه‌اندازی سرور‌ها و ذخیره‌ساز مرکز داده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس

۲. محل اجرای کار: تهران، ضلع جنوبی خیابان کریم‌خان‌زند، نرسیده به میدان هفت‌تیر، پلاک ۳۸.

۳. کارفرما: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس.

۴. دستگاه نظارت: مدیریت سیستم‌ها و اطلاعات مدیریت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس.

۵. تاریخ انتشار آگهی مناقصه: چاپ اول روز شنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ و مناقصه چاپ دوم روز دوشنبه تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ و آگهی مناقصه علاوه بر روزنامه در تارنمای اینترنتی شرکت (www.pgpic.ir) در تاریخ‌های ذکر شده قرار خواهد گرفت.

۶. نشانی محل تسلیم اسناد درخواستی مناقصه: تهران، ضلع جنوبی خیابان کریم‌خان‌زند، نرسیده به میدان هفت‌تیر، پلاک ۳۸، دبیرخانه، طبقه همکف.

۷. سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۰۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال بصورت یک میلیارد ریال می‌باشد

۸. مهلت ارایه اسناد درخواستی مناقصه: مهلت ارسال مستندات و فرم‌های درخواستی جهت شرکت در مناقصه حداکثر به مدت ۱۰ روز بعد از انتشار دومین آگهی خواهد بود (پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶). متقاضیان مکلفند چنانچه پس از دریافت اسناد مناقصه به هر دلیل مایل به شرکت در آن نباشند مراتب را ضمن اعاده اسناد مناقصه به صورت مکتوب به اطلاع شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس برسانند.

۹. تمامی اسناد مناقصه از جمله این آگهی باید به مهر و امضای مجاز مناقصه‌گران برسد و به صورت کلاسه‌بندی‌شده و منظم در پاکت دربسته و مهرشده که مشخصات کامل مناقصه‌گر و مشخصات مناقصه بر روی آن درج شده تا تاریخ مقرر در مناقصه تحویل و رسید دریافت نمایند.

۱۰. دارا بودن گواهینامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت معتبر از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، با حداقل رتبه ۳ در رشته‌های «تولید و ارایه رایانه‌های غیر Main Frame» و «شبکه داده ها‌ی رایانه‌ای و مخابراتی» و استقرار دفتر و محل شرکت در شهر تهران از پیش الزام‌ها می‌باشد.

۱۱. سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

۱۲. زمان بازگشایی پاکات مناقصه ۷ روز پس از آخرین ارائه پیشنهاد‌ها می‌باشد.

https://ipna.news/152294کپی شد!