با رأی دیوان عدالت اداری/ خصوصی‌سازی بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر لغو شد

دیوان عدالت اداری کشور رأی به لغو خصوصی‌سازی بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر داد.

بر اساس رأی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری کشور خصوصی‌سازی بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر لغو و سیستم مدیریت این مرکز درمانی باید به حالت قبل بازگردد.

بحث خصوصی‌سازی بیمارستان صنایع پتروشیمی بندر ماهشهر مدت‌ها مورد مناقشه بین موافقان و مخالفان این طرح بود و این موضوع بارها موجب تجمع اعتراضی مخالفان شد.
این رای قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

https://ipna.news/152222کپی شد!