ضعف مدیریت پتروشیمی غدیر باعث جذب نیروهای غیربومی در این پتروشیمی شده است

تصمیم سلیقه ای در خصوص جذب نیروهای پیمانکار بدون در نظر گرفتن اولویت ها، نارضایتی و تنش را در پتروشیمی غدیر به وجود می آورد.

به گزارش خبرگزاری ایپنا، تعدادی از نیروهای پیمانکار که سال هاست در مجموعه غدیر فعالیت می کنند طبق اولویت باید به زودی قرارداد خود را با شرکت منعقد کنند و نیروی مستقیم شرکت شوند، اما کارشکنی ها، تاخیر در انجام امور و جذب نیروی غیربومی که نسبت قومی با بعضی مسئولین دارند مانع از انجام این مهم شده است.

عباس کریمی سرپرست پتروشیمی غدیر که در دوره ۶ ماهه خود هیچگونه عملکرد مثبتی نداشته، در صورت جابجایی و تغییر لیست مذکور پایه های صندلی مدیریتش متزلزل تر از گذشته خواهد شد.

نکته جالب توجه وجود افرادی از خارج استان در این لیست می باشد که سابقه فعالیتشان در پتروشیمی غدیر کمتر از یک سال است. همچنین جذب اقوام درجه یک یکی از مسئولین مستقیم این استخدامات، نارضایتی و اعتراض را به دنبال خواهد داشت.