نصب «سیستم اعلام کد اضطراری» در بیمارستان نفت خارگ

سیستم اعلام کد های اضطراری در واحد های بیمارستان صنعت نفت خارگ نصب و راه اندازی گردید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ سیستم اعلام کد های اضطراری مربوط به بیمارستان در واحدهای اورژانس ،بخش های بستری ،بلوک زایمان ،اتاق عمل ،دیالیز ،درمانگاه و واحدهای اداری و پشتیبانی بیمارستان صنعت نفت خارگ نصب و راه اندازی گردید.

عزیزی مترون بیمارستان اظهار داشت این سیستم قابلیت اعلام کد های عملیات CPR ۹۹ ، آتش سوزی ۱۲۵ ،تخلیه بیمارستان ،بحران ۳۳ ،احضار نگهبان ۱۱۰ ،مفقود شدن بیمار ۱۰۰ ،نشت مواد شیمیایی ،CPR نوزاد ،کد آزمایش دستگاه را دارد تا در زمان نیاز و اعلام توسط واحد درخواست کننده ،افراد مربوطه به موقع و در آن واحد حاضر شده و به انجام وظیفه بپردازند.

گفتنی است این سیستم در سنجه های اعتبار بخشی بیمارستان از موارد دارای امتیاز میباشد.

https://ipna.news/152005کپی شد!