لغو قوانین دوران‌کرونا و به کارگیری کلیه نیروهای منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از فردا اجرا می شود

ایپنا، از فردا ۹۹/۵/۱۴ مصوبه حضور ۲/۳ نیروهای ستادی روزکار ملغی و حضور حداکثری نیروها مبنای عمل خواهد بود.

امید شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه با توجه به روند کاهشی شیوع ویروس کرونا در منطقه کلیه شرکت های پتروشیمی را ملزم به لغو به کارگیری ۲/۳ نیروها و بازگشت به روند عادی گذشته با رعایت پروتکل ها و الزامات بهداشتی کرده است.

https://ipna.news/151934کپی شد!