شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ۳ روز تعطیل شد

شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به مدت ۳ روز از تاریخ ۲۹ تیرماه سال جاری تعطیل اعلام شد.

https://ipna.news/151541کپی شد!