فیلم: مجمع عمومی سالانه پتروشیمی امیرکبیر برگزار شد

ایپنا- مجمع عمومی سالانه پتروشیمی امیرکبیر برگزار شد

https://ipna.news/151526کپی شد!