قول مسئولین پتروشیمی رجال بی نتیجه ماند

بی نتیجه ماندن وعده مسئولین پتروشیمی رجال نسبت به اعتراض کارکنان این پتروشیمی، نارضایتی کارکنان را بیشتر کرده است.

اوایل خردادماه امسال کلیه نیروهای این پتروشیمی با تحصن، اعتراض خود را به عدم انجام وظایف پتروشیمی رجال در حق کارکنان در مقابل این پتروشیمی انجام دادند.

پس از این اعتراض نسبت به عدم پرداخت مزایای اقلیمی، بدی اب و هوا، تسهیلات و پاداش های مختلف، مسئولین این پتروشیمی که شرایط را نامناسب دیدند جلسه ای فوری با کارکنان برگزار کردند و برای رفع مشکلات وعده هایی دادند، اما با گذشت بیش از یک ماه هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده و همچنان روند سابق را طی می کنند.

پتروشیمی رجال یک واحد خصوصی می باشد که توسط مسئولین اصفهانی آن اداره می شود، اما گویی گوش مدیران این مجموعه صدای اعتراضات را نمی شنود.

انجام ندادن تعهدات در زمانی که بابت شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه فشار زیادی بر دوش قشر کارگر می باشد می تواند اعتراض های سخت آتی را در پی داشته باشد.

https://ipna.news/151359کپی شد!