“شپترو” زیان خود را کاهش داد

شرکت پتروشیمی آبادان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، به صورت حسابرسی شده، به ازای هر سهم خود ۱۳۹ ریال زیان شناسایی کرد که نسبت به گزارش حسابرسی نشده، کاهش ۷۸ ریالی در شناسایی مشاهده می‌شود. این شرکت در گزارش حسابرسی نشده، زیان هر سهم را ۲۱۷ ریال اعلام کرده بود.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛  شرکت پتروشیمی آبادان با سرمایه ثبت شده ۳ هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال، صورت های مالی ۱۲ ماهه دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ را به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

 شرکت پتروشیمی آبادان در دوره یاد شده، مبلغ ۷۶۷ میلیارد و ۸۷۲ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بر این اساس مبلغ ۱۳۹ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته کاهش ۸۷ ریالی در شناسایی زیان داشته است.

لازم به ذکر است، در گزارش حسابرسی شده شرکت پتروشیمی آبادان نسبت به گزارش حسابرسی نشده، کاهش ۷۸ ریالی در زیان هر سهم مشاهده می‌شود. این شرکت زیان خالص را در گزارش حسابرسی نشده ۷۶۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و زیان هر سهم را ۲۱۷ ریال اعلام کرده بود.

“شپترو” در دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۸، به صورت حسابرسی شده، مبلغ ۷۹۴ میلیارد و ۱۱۶ میلیون ریال زیان خالص محقق کرد و بدین ترتیب مبلغ ۲۲۶ ریال زیان به ازای هر سهم خود شناسایی کرده بود.

همچنین بر اساس این گزارش، شرکت پتروشیمی آبادان در صورت های مالی تلفیقی دوره ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸، زیان هر سهم را با ۳۸ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، ۱۳۹ ریال و زیان خالص را ۷۶۶ میلیارد و ۶۳۵ میلیون ریال اعلام کرده است.

https://ipna.news/150825کپی شد!