پیمانکار یکی از پروژه های پتروشیمی بندرامام در پرداخت حقوق کارکنان بدعهدی کرده است

نارضایتی کارکنان شرکت مهندسی موجان از مدیران این مجموعه در چند ماه اخیر شدت گرفته است.

اعتراض شدید کارگران از شرکت پیمانکاری مهندسی موجان، آنان را برآن داشته تا این مشکلات را در قالب نامه ای به حمیدرضا رستمی مدیرعامل پتروشیمی بندرامام اعلام کنند.

مشکلات دریافت حقوق در چند ماه اخیر، عدم افزایش حقوق در سال ۹۹، وجود اعداد ساختگی در فیش حقوقی با نام مزایای عیدی، سنوات،حق نوبت کاری و … که هیچگاه پرداخت نمی شود، نواقص بیمه تعدادی از کارکنان در ماه های گذشته تنها بخشی از اعتراضات کارکنان این مجموعه نسبت به شرکت مهندسی موجان می باشد.

اعتراضات کنونی در صنعت پتروشیمی درپی مشکلات متعدد و کاهش قدرت اقتصادی خانوارها افزایش و در مواردی شدت یافته است.

باید دید واکنش مدیرعامل پتروشیمی بندرامام در چند روز آینده به اعتراض کارکنان چه خواهد بود.

https://ipna.news/150689کپی شد!