رشد شش پله ای پتروشیمی شهید تندگویان در بین یڪصد شرڪت برتر ایران

پتروشیمی شهید تندگویان موفق به ڪسب رتبه ۴۹  در بین یڪصد شرڪت برتر ایران گردید.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در ارزیابی ڪه از شرڪتهای مختلف ڪشور در سال ۱۳۹۸ انجام گرفت، این شرڪت موفق شد رتبه ۴۹ را در بین یڪصد شرڪت برتر ایران به خود اختصاص دهد.

در این برنامه ڪه توسط سازمان مدیریت صنعتی وبه منظور شفاف سازی فضای ڪسب و ڪار و جایگاه اقتصادی شرڪتهای ایرانی و همچنین رتبه بندی آنها از نظر میزان تاثیرگذاری بر اقتصاد ملی اجراء گردید، شرڪتهای تولیدی وخدماتی ڪشور در شاخص های  متعددی از جمله شاخص های سود آوری و عملڪرد، بهره وری، صادرات و نقدینگی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

قابل ذڪر است پتروشیمی شهید تندگویان در سال گذشته موفق به ڪسب رتبه ۵۵ در بین یڪصد شرڪت برتر ایران (IMI-100) گردیده است.

https://ipna.news/150294کپی شد!