کسب سود ۱۱ هزار میلیاردی “فارس”

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، تنها فروشنده سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۱۱ هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال سود کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سرمایه ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبشهت سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۳ هزار و ۲۲۵ میلیارد و ۷۹۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۹۵۲ هزار و ۱۴۴ میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش یک هزار و ۷۹ میلیارد و ۱۷۴ میلیون ریال به ۵۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز با افزایش ۳۶۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۴۴۹ میلیون ریال معادل یک هزار و ۳۱۵ بیلیون و ۸۴۴ میلیارد و ۹۶۱ میلیون ریال محاسبه شد.

فارس” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و ۷۹ میلیارد و ۱۷۴ میلیون ریال به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۷۶ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۱۱ هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه خریدار سهام هچ شرکت بورسی بورسی نبود.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، تنها فروشنده سهام چند شرکت بورسی بود و از واگذاری‌های خود ۱۱ هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال سود کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سرمایه ۱۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، صورت وضعیت پرتفوی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹را حسابرسی نشده منتشر کرد.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با انتشار عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ اردیبشهت سال جاری اعلام کرد در ابتدای دوره یک ماهه یاد شده، تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده ۵۳ هزار و ۲۲۵ میلیارد و ۷۹۵ میلیون ریال و ارزش بازار معادل ۹۵۲ هزار و ۱۴۴ میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال در سبد سهام خود داشت.

بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی این مدت با کاهش یک هزار و ۷۹ میلیارد و ۱۷۴ میلیون ریال به ۵۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد و ۶۲۱ میلیون ریال رسید. ارزش بازار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نیز با افزایش ۳۶۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۴۴۹ میلیون ریال معادل یک هزار و ۳۱۵ بیلیون و ۸۴۴ میلیارد و ۹۶۱ میلیون ریال محاسبه شد.

فارس” تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل یک هزار و ۷۹ میلیارد و ۱۷۴ میلیون ریال به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۷۶ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت ۱۱ هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۹۴ میلیون ریال سود کسب کرد .

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه خریدار سهام هچ شرکت بورسی بورسی نبود.

https://ipna.news/150284کپی شد!