پترول در اردیبهشت ٢٣٧ میلیارد تومان سود کسب کرد

شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان با نماد پترول در اردیبهشت ماه حدود ٢٣٧ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود.

ارزش پرتفوی بورسی شرکت نیز در این ماه ٣٢٧٣ میلیارد تومان افزایش داشت.

 

https://ipna.news/150235کپی شد!