شرکت های پتروشیمی مصوبه استانداری خوزستان را رعایت نکردند

روز گذاشته استانداری خوزستان در راستای اقدامات مقابله ای با ویروس کرونا، با صدور اطلاعیه ای از کاهش ساعت اداری ادارات و بانک ها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه خبر داد.

در این اطلاعیه ساعت شروع کار ادارات ۹ صبح و ساعت پایان کار ۱۲ظهر ذکر شده بود.

براساس اطلاعات موثق این مصوبه در اغلب شرکتهای پتروشیمی نادیده گرفته شده و برطبق روال معمول حتی اطلاعیه ای نیز برای اجرای آن ازسوی روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی صادر نشد.

گرچه ممکن است اطلاعیه دیرهنگام استانداری در شب گذشته امکان هماهنگی را در شروع تایم کاری از سوی این شرکتها با مشکل مواجه کرده باشد ولی امکان پایان زودهنگام تایم کاری در ساعت ۱۲ کاملا فراهم بود.

بایستی دید آیا فردا هم در بر همین پاشنه خواهد چرخید و شرکت های پتروشیمی باز بی توجه به مصوبه استانداری، تایم کاری کارکنان را کاهش نخواهند داد یا برخلاف امروز بر اجرای مصوبه مهر تایید خواهند زد.

https://ipna.news/150045کپی شد!