خللی در شغل، حقوق و آینده کاری کارکنان شرکت ره آوران فنون پتروشیمی ایجاد نمی شود

هلدینگ خلیج فارس تفکیک فعالیت شرکت های خدماتی و تولیدی را با هدف بهینه سازی و مدیریت بر منابع شروع کرده است.

تفکیک فعالیت ها باعث نارضایتی کارگران و کارمندانی شده که باید شرکت محل کار خود را با جانمایی جدید تغییر دهند.
اعتراض زمانی بالا می گیرد که کارگران قرارداد مستقیم در شرکت اول باید در شرکت دوم قرارداد خود را با پیمانکار منعقد کنند.

کلیه فعالیت ها و مکان های فرهنگی، اقامتی، رستوران و سایر موارد خدماتی به همراه نیروهای شاغل در آن از شرکت های وابسته هلدینگ خلیج فارس در بندرماهشهر به شرکت عملیات غیرصنعتی انتقال خواهند یافت.

شرکت ره آوران فنون پتروشیمی اولین اقدام کننده این حرکت می باشد که نارضایتی کارکنان و عدم اطمینان از شرایط کاری در آینده، آن ها را بسیار نگران کرده است.

گلی مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری ایپنا بیان کرد: انتقال امورات مربوط به خدمات، به شرکت های تخصصی در این زمینه و انجام اختصاصی تولید در شرکت های تولیدی بدون دغدغه خدماتی کارکنان، باعث افزایش کارایی، انجام تخصصی کارها و بهره وری بیشتر خواهد شد.

وی در خصوص نگرانی کارگران و کارمندان افزود: در هلدینگ خلیج فارس هیچ اقدامی که برای نیروی انسانی خللی در شغل، حقوق و آینده کاری ایجاد کند صورت نمی گیرد.

لازم به ذکر است: با شرایط موجود نگرانی نیروهایی که در این جانمایی، جابجا خواهند شد و عدم اطمینان آن ها به آینده کاری خود بسیار بجا و مطالبه گری آن ها در این زمینه به حق می باشد.

خبرگزاری ایپنا دغدغه کارگران و کارمندان را تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

https://ipna.news/149921کپی شد!