مذاکره با شرکت های پتروشیمی برای تولید کودهای فسفاته در ایران

شرکت های پتروشیمی در تولید کودهای فسفاته و پتاسه در ایران فعالیت می کنند.

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران(ایپنا)؛ در راستای اجرای طرح خودکفایی در تولید کودهای شیمیایی، از سوی حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفایی کودهای شیمیایی کشور با مدیران ارشد صنایع پتروشیمی نشستی برگزار شد و در نشست مذکور ورود شرکت های پتروشیمی در تولید کودهای فسفاته و پتاسه مورد بحث و بررسی و توافق کلی قرار گرفت.

https://ipna.news/149889کپی شد!