مهسا رستگارپور به جای شهناز حیدری سرپرست روابط عمومی پتروشیمی فارابی شد

مدیرعامل پتروشیمی فارابی در حکمی سرپرست روابط عمومی این پتروشیمی را منصوب کرد.

در این حکم آمده است: با توجه به تخصص و تجارب حضرتعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست روابط عمومی با حفظ سمت منصوب میشوید.

در این حکم مهسا رستگار پور به عنوان سرپریت روابط عمومی این‌ شرکت بجای شهناز حیدری منصوب شد.

در پیوست حکم اشاره به تقویت ارتباطات موثر و سازنده با ذینفعان و توجه به اهمیت گسترش فضای اعتماد در جامعه و مدیریت صحیح افکار عمومی در جامعه ذینفعان، گردیده است.

حوزه مسئولیت های اجتماعی و اهمیت بازتاب تغییرات مثبت و امید بخش این شرکت در چند ماه اخیر از نکات بارز و قابل ذکر مورد انتظار از سرپرت جدید روابط عمومی این شرکت صاحب قدمت و نام است.

https://ipna.news/149469کپی شد!