نصب راکتور سنتز شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

راکتور سنتز متانول (R-2001) به وزن ۷۵۰ تن که یکی از سنگین ترین تجهیزات منطقه و شرکت آپادانا می باشد در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵ در سایت این شرکت نصب گردید.

این عملیات با حضور مدیر عامل و کلیه مدیران شرکت توسط دو دستگاه جرثقیل ۱۲۵۰ تن و ۸۵۰ تن در ارتفاع ۲۵ متری از سطح زمین با موفقیت و ایمنی کامل نصب گردید.

عملیات نصب راکتور سنتز در شرایط خاص کنونی کشور نشان دهنده عزم راسخ هلدینگ خلیج فارس و تیم اجرایی پروژه در پیشبرد عملیات اجرائی مطابق برنامه زمانبندی مصوب ،می باشد.

https://ipna.news/148776کپی شد!