نتیجه واگذاری پتروشیمی هنگام اعلام شد


هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از نتیجه واگذاری ۹۹.۳ درصد سهام شرکت پتروشیمی هنگام از طریق مزایده خبر داد.

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس که با سرمایه ۹.۱ هزار میلیارد تومانی پنجمین شرکت بزرگ بورس بشمار می رود از نتیجه برگزاری مزایده شرکت پتروشیمی هنگام خبر داد.

بر این اساس، آگهی مزایده تعداد ۵ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۸۴۴ هزار و ۷۳ سهم شرکت پتروشیمی هنگام معادل ۹۹.۳۱ درصد سهام بصورت نقد و اقساط به قیمت پایه ۴۹۰۱ ریال برای هر سهم و ارزش کل ۲.۹ هزار میلیارد تومان، یک بهمن ماه در دو روزنامه منتشر شد اما به دلیل عدم ارائه پیشنهاد توسط متقاضی منجر به‌ حصول نتیجه و فروش سهام نشد. چنانچه برگزاری مجدد مزایده سهام در دستور کار قرار گیرد مراتب به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

https://ipna.news/148392کپی شد!