نشست تنظیم بازار مستربچ و کامپاند


کمیته تخصصی تنظیم بازار پتروشیمی در جلسه ۱۲ بهمن سامان‌دهی تولید کمپاند را در دستور کار قرار داد.
در این نشست انجمن ملی صنایع پلیمر تولید کمپاند ۲ میلیون تن و انجمن تولید کنندگان کمپاند این آمار را ۳.۵ میلیون تن اعلام کردند. در عین حال وزارت سمن ظرفیت تولید کمپاند را ۵۰۰ هزار تن اعلام کرده است.
انجمن صنایع پلیمر خواهان روشن شدن حجم دقیق تولید شد و پیشنهاد داد از ظرفیت‌های خالی واحد‌های تولید کننده بجای ایجاد واحدهای تولیدی جدید استفاده شود تا علاوه بر متضرر نشدن تولید کننده به علت افزایش عرضه، قیمت نیز متعادل‌تر گردد.