فیلم: شات دان شدن شرکتهای پتروشیمی و ایجاد آلودگی در پی قطع تولید برق پتروشیمی فجر انرژی

به گزارش خبرگزاری پتروشیمی ایران از خوزستان؛ به دنبال قطع تولید برق در شرکت فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر سابق) بسیاری از شرکت های پتروشیمی منطقه بندرماهشهر شات دان شدند.

بر اساس این گزارش، شات دان شرکتهای پتروشیمی موجب افزایش شدید تولید آلودگی توسط این‌شرکتها شده که موجب ایجاد نارضایتی بین مردم بندرماهشهر شده است.

فیلم زیر مربوط به همین موضوع است:

https://ipna.news/148353کپی شد!