حاشیه سود پلیمر سازها در زمستان کاهش یافت

به گزارش سرویس بورس و فرابورس خبرگزاری پتروشیمی ایران؛ بررسی حاشیه سود پتروشیمی‌های پلیمر ساز نشان می‌دهد که در ماه اول زمستان همه این شرکت‌ها با کاهش سودسازی مواجه بوده‌اند.

در فصل زمستان با شروع موج سرما و ایجاد محدودیت‌هایی در خوراک گاز طبیعی شرکت‌های پتروشیمی از سوی دولت به منظور جلوگیری از فشار گاز طبیعی برای مصرف کنندگان خانگی، شاهد این پدیده هستیم.

در میان پلیمر سازها پتروشیمی غدیر کمترین کاهش سود حاشیه‌ای را داشته است و حتی با مدیریت فروش توانسته است حاشیه سود خود را افزایش دهد. در عین حال پتروشیمی غدیر و نوری بیشترین کاهش را در سود حاشیه‌ای داشته‌اند.

فارغ از تغییرات نرخ سود حاشیه‌ای، پتروشیمی مارون بیشترین سود حاشیه‌ای را در بین پلیمرسازها داشته است و با ۴۱%حاشیه سود، با فاصله در مقام اول سودسازی قرار گرفته است. پتروشیمی پارس نیز با ۲۸% در مقام دوم قرار گرفته است.

امید است این پدیده با افزایش استخراج گاز طبیعی مدیریت شود و کاهش خوراک پتروشیمی‌ها نمی‌تواند استراتژی بلندمدت مناسبی برای این منظور باشد.