جلسه هم اندیشی گروه ICT پتروشیمی کارونه برگزار شد

جلسه هم اندیشی گروه ICT ( واکنش درشرایط اضطراری) پتروشیمی کارون با حضور مشاور مدیرعامل منطقه ویژه در امور پدافندغیرعامل برگزار گردید.

روز سه شنبه ۳۰ دی ماه  جلسه هم اندیشی گروه ICT ( واکنش درشرایط اضطراری) پتروشیمی کارون با حضور دکتر جدی مشاور مدیرعامل منطقه ویژه در امور پدافند غیرعامل برگزار گردید .