ایپنا، دیدبان صنعت پتروشیمی است

صنعت پتروشیمی در ایران به خصوص در دوران تحریم های ظالمانه که هر از چند گاهی بر اقتصاد کشور تحمیل میشود یکی از شاهراه های مهمی است که نمیگذارد اقتصاد تحریم شده ی ایران به راحتی دچار ورشکستگی شود.

ایپنا خبرگزاری تخصصی صنعت پتروشیمی ایران است که بنا دارد با هدف دیدبانی در این صنعت، نقاط ضعف را به خوبی بررسی کرده و با ارایه راه کارهای مبتنی بر منطق با استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان این صنعت، بحران های موجود در شرکت های پتروشیمی را شناسایی و با کمک مدیران شرکتها نسبت به رفع آن اقدام شود.

این خبرگزاری در عین استقلال فکری و سازمانی به صورت مستقل و در چارچوب سیاست های کلان کشور نسبت به انتشار محتوای خبری با رویکرد بیشتر کارشناسی و انتقادی و همچنین حمایت معنوی از کارگران و کارمندان شاغل در این صنعت میپردازد.

آرزوی سربلندی و موفقیت برای صنعت پتروشیمی کشور دارم.

علی چاروسائی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول

https://ipna.news/147817کپی شد!