شورای راهبردی پتروشیمی جهت خریداری تجهیزات پزشکی در بندرماهشهر و بندرامام بودجه اختصاص داد

هزینه خریداری و تامین برخی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان های حاجیه نرگس معرفی بندرماهشهر و راه زینب(س) شهر بندرامام(ره) از محل اعتبارات شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه بندرماهشهر با مبلغی بالغ بر ۸۵۰ میلیون تومان تامین شد.

با توجه به لزوم بروزرسانی تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی شهرستان بندرماهشهر، هزینه خریداری  و تامین برخی از تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان های حاجیه نرگس معرفی بندرماهشهر و راه زینب(س) شهر بندرامام(ره) از محل اعتبارات شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه با مبلغی بالغ بر ۸۵۰ میلیون تومان تامین شد.
https://ipna.news/147272کپی شد!